icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

“Opknappen molen kost minstens een miljoen gulden”

18 mrt 1982

uit: De Feanster, 18 maart 1982 

Koartwâld: “As it skip mei jild nochris komt, wa wit …”.

 

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Surhuisterveen:

 

“Opknappen oude molen Kortwoude kost minstens een miljoen gulden”

 

SURHUISTERVEEN - Veel leden van de vereniging Plaatselijk Belang uit Surhuisterveen zijn van mening dat de oude molen van de familie Sietsema moet worden opgeknapt. Dat bleek tijdens de jaarlijkse ledenvergadering welke dinsdagavond in zaal Hollema werd gehouden.

De molen dateert uit 1862 en staat ter hoogte van Kortwoude tegenover de meubelzaak van Folkerts. Volgens de heer Sietsema, die bereid is de molen tegen een symbolisch bedrag af te staan, zal de restauratie ongeveer een miljoen gulden moeten kosten. Hoewel dit project waarschijnlijk door de hoge kosten niet haalbaar zal zijn, zal een en ander toch nader worden onderzocht. De suggestie om de molen op te knappen werd dinsdagavond gedaan door de heer L. de Vries.

“Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft ook in het afgelopen jaar goede contacten gehad met het bestuur van H & I, vooral ook met betrekking tot de Survento-81 en het gemeentelijke overleg in de werkgroep Verkeersplan Surhuisterveen. Na veel besprekingen onder voorzitterschap van de Burgemeester, is een totaal conceptplan uitgewerkt in nauw overleg met alle betrokkenen. Bezwaren welke in eerste instantie waren ingebracht, zijn bijna geheel uitgepraat en het wachten is nu op het aanbieden van dit plan aan de Ge­meenteraad, waarbij als meest urgent is aangemerkt de noordelijke ontsluitingsweg/parallel weg. Gezien de financiële toestand van Neder­land zit het er echt niet in dat spoedig met realisering kan worden begonnen. Er zal zeker nog wel eens een hearing komen om het een en ander verder aan de bevolking te presenteren, dus maar afwachten …,” aldus secretaris De Vries. “Het be­stuur blijft overigens wel van mening dat er zich hier en daar in het cen­trum onhoudbare situaties voordoen, zodat zij druk blijven uitoefe­nen op de betreffende instanties om zo spoedig mogelijk te komen tot de nodige aanpassingen.”

 

“De plannen van de gemeente voor huizenbouw staan op een laag pitje en daardoor is ook de ontsluiting van de Oude Jirden vertraagd, hoewel er een lichtpuntje is gekomen door de toezegging van het gemeentebestuur, mede op aandrang ons bestuur, op korte termijn een verbinding te maken vanaf het Gezinsvervangend Tehuis Lauwershiem naar de Dellen in de vorm van een fiets- en voetpad of iets dergelijks, zodat er een ontlasting komt van het drukke kruispunt bij het hertenkamp.”

 

De Scheiding

“Op het gebied van de wegenaanleg dient nog vermeld te worden dat de aansluiting van De Scheiding op Rijksweg A7. In september 1981 heeft een delegatie van ons bestuur met een delegatie van H & I, de opening bij­ gewoond en de ‘kopstukken’ een Surventokoek aangeboden. Politiek De Haag was niet te bewegen, alhoe­wel ze een half uur op hun schema vóór waren, 10 minuten te wachten op het ingehuurde sportvliegtuigje met de tekst: ‘Surhuisterveen be­dankt u’, maar ze hadden al voor de koek bedankt… Nu nog een veiliger Scheiding, en, ook daarvoor zet ons bestuur zich erg in, en zij heeft reeds brieven verzonden naar Provinciale Staten en alle gemeentebesturen die direct te maken hebben met het Scheidingprobleem en de aansluiting

ervan op de A7,” aldus de heer de Vries in het jaarverslag.

 

Overigens werd dinsdagavond tij­dens de rondvraag, ook ingegaan op de Scheidingproblematiek. Daarbij bracht de heer Schuilinga naar voren dat bij een eventuele reconstructie van de veel besproken weg ook de gevaarlij­ke bochten moeten verdwijnen uit het huidige tracé.

 

“Het contact met de politie is ook goed en we ondervinden steeds alle medewerking, hoewel binnenkort een nieuwe formule opgezet wordt voor een betere afwikkeling van za­ken welke ons gezamenlijk aan­gaan,” stelde de secretaris vast.

 

“In dit verband mag ook genoemd worden de grote vernielingen in de afgelopen Oudejaarsnacht in ons dorp. Getracht zal worden in de toe­komst deze praktijken in onderling overleg tot een minimum te beper­ken, tot heil van de jeugd zelf en ons dorp. Of moet H & I toch weer kerstbomen plaatsen tijdens de Kerst en Nieuwjaar om het dorp van dergelij­ke agressie te vrijwaren? De plaatse­lijke politiepost voldoet wél goed.”

 

naar tweede kolom

Het bestuur stemt van harte in met de actie van de Havenstraatbewoners voor het behoud van de Haven en wij hopen dat we, met elkaar tot de gewenste oplossingen zullen ko­men, in samenwerking met de ge­meente. Dat er dan ook rondom de Haven het nodige dient te gebeuren spreekt vanzelf. Er zullen wel nooit meer schepen in aanleggen…, maar, daarmee zijn alle partijen het wel eens, als eerst het slib er maar uit is…”

 

Bestuursverkiezing

Dinsdag werd afscheid genomen van voorzitter J. H. Berduszek. Tot zijn opvolger werd de heer R. Copinga gekozen. De heer Berduszek is jaren­lang bestuurslid geweest van Plaatselijk Belang en heeft te kennen gegeven niet weer herkiesbaar te zijn voor een dergelijke functie. Door secretaris De Vries werd aan de af­scheidnemende voorzitter de gebrui­kelijke cadeaubon overhandigd, terwijl hij daarnaast een bloemetje kreeg aangeboden voor z'n echtgenote.

 

“Ik heb dit werk altijd bijzonder graag mogen doen,” stelde de heer Berduszek in een kort afscheidswoord vast. “Het was tegelijk een uitdaging, waarbij leefbaarheid van Surhuisterveen voorop heeft gestaan.” Overigens mocht de heer Be­rduszek kort voor de bestuursverkie­zing uit handen van H. en I. -bestuurslid D. van der Werf een en­veloppe met inhoud in ontvangst ne­men. Dit jubileumgeschenk werd door het bestuur van de 90-jarige vereniging graag aangenomen. “We hebben vertrouwen in onze vereni­ging Plaatselijk Belang,” zo sprak de heer van der Werf. “Plaatselijk Belang is een bejaarde met een jong hart.” Daarbij wees hij op ver­schillende onderwerpen welke door deze grootste vereniging van Sur­huisterveen ter sprake worden gebracht. “Ook handel en industrie hebben hier baat bij,” zo was hij van oordeel, “jim hawwe us doarp war­ber makke.”

 

In het kader van het 90-jarig jubileum werd door mevrouw H. de Vries op unieke wijze stilgestaan. Zij bracht een tweetal jubileumliederen ten gehore en dat viel bijzonder in de smaak bij de vele aanwezigen. Daar­onder een lied uit de revue welke vijf jaar geleden werd opgevoerd in de sporthal en het ‘bitinkingsliet Plaatselijk Belang’.

 

Rondvraag

Zoals gebruikelijk kwamen tijdens de rondvraag vele kwesties aan de orde. Behalve de zeer slechte toestand van de oude molen te Kortwou­de werd ondermeer het opknappen van de Feanster haven ter sprake gebracht. Zoals ook uit het jaarver­slag van secretaris De Vries bleek, heeft Plaatselijk Belang zich achter het streven van het comité gesteld dat de haven wil behouden. “De gemeente is serieus bezig met ontsluiting van de Alde Jirden,” zo kon worden meegedeeld op een vraag in die richting. Doordat momenteel na­genoeg alle verkeer vanuit de Alde Jirden gebruik maakt van het kruispunt bij het hertenkamp, ontstaat daar regelmatig een gevaarlijke

verkeerssituatie. De aanleg van een fiets- en of voetpad worden momen­teel voorbereid in Buitenpost en binnenkort zullen de raadsleden een voorstel ter verbetering bereiken,” aldus de heer De Vries.

 

Door de heer Brouwer werd ge­vraagd of de commissie ‘Het Groene Hart’ nog bestaat. Deze commissie werd indertijd in het leven geroepen om de bestemming van het gebied ten noorden van De Kolk (van de ijsbaan tot aan het tenniscomplex) in te vul­len, althans suggesties te leveren. “Door de plannen met betrekking tot het centrum van Surhuisterveen zijn de activiteiten van deze commissie op een laag pitje komen te staan,” aldus voorzitter Berduszek. Te zijner tijd komt de commissie ‘Het Groene Hart’ weer bijeen, al zullen de beno­digde financiën voor een groot project waarschijnlijk niet haalbaar zijn.

(15 maart 1982)

 

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook