icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Dit jaar nieuw dagverblijf voor geestelijk gehandicapte ouderen

04 feb 1982

uit: De Feanster, februari 1982

Op de tekening zijn rechts de normale dagverblijven van de 48 inwoners waar de dagelijkse activiteiten plaats vinden. In het midden is de eetzaal gepland met daarvoor de dienstruimten en de keuken die, als onderdeel van de therapie, ook door de gehandicapten zal worden gebruikt. De gymzaal is linksachter.

 
Stichting wil tijdelijke opvang te Drogeham handhaven
 
Dit jaar nieuw dagverblijf voor geestelijk gehandicapte ouderen in Surhuisterveen

 

SURHUISTERVEEN/DROGEHAM - Aan de Nachtegaal te Surhuisterveen, aan de rand van een woonwijk, worden momenteel de eerste voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuw dagverblijf voor geestelijk gehandicapte ouderen. Het dagverblijf, dat 2,8 miljoen gulden gaat kosten, wordt gebouwd in opdracht van Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland Oost en zal - als alles meezit - nog dit jaar in gebruik worden genomen. Dit nieuwe dagverblijf komt in de plaats van de tijdelijke voorziening te Drogeham, die daar sinds 1 december 1977 is onder­gebracht in de oude lagere school. Het is echter geenszins de bedoeling van de Stichting deze tijdelijke voorziening af te stoten, dit met het oog op het nieuwe gezinsvervangend tehuis, dat dit jaar zal worden gerealiseerd in Bergum.

Algemene voorzieningenpakket niet voldoende voor de toekomst

Het initiatief en beheer van het nieuwe dagverblijf ligt bij de Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland Oost. Deze stichting beheert nog twee dagverblijven, en wel: Het dagverblijf voor ouderen ‘De Schwartzenburch’, welke dagopvang geeft aan 40 bezoekers en is geo­pend in 1972 en het kinderdagverblijf ‘It Bijehûs’, welke dagopvang geeft aan 40 kinderen, dit dagverblijf is geopend in 1978 en is de definitieve voorziening voor het tijdelijke kinderdagverblijf dat in 1976 is gestart in twee woningen aan De Knobben. Deze twee dagverblijven zijn gevestigd in Drachten.

 

Het bestuur van de Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland Oost bestaat voor ongeveer de helft uit leden van de ouderverenigingen en verder zijn vertegenwoordigd het maat­schappelijk werk, ZMLK scholen en de gemeenten Smallingerland en Achtkarspe­len. De stichting heeft een totale exploitatie van ongeveer 3,2 miljoen gulden en dit wordt gefinancierd door de AWBZ.

 

Op 1 december 1977 zijn de eerste bezoekers naar het dagverblijf in Drogeham gekomen. Toen al was bekend dat de voorziening te Droge­ham een tijdelijk karakter zou hebben en het bestuur is toen direct met initiatieven gekomen voor nieuwbouw. Na overleg met de ouderverenigingen, maatschappelijk werk, provincie en de gemeente Achtkar­spelen is gekozen voor Surhuisterveen als meest centrale plaats voor het verzorgings­gebied.

 

Al spoedig bleek dat een dagverblijf in deze regio wel verantwoord was, het aantal plaatsen (24) was al spoedig bezet. Met de bouw van een gezinsvervangend te­huis in Buitenpost begonnen de problemen, het tehuis vroeg om 10 plaatsen voor de dagopvang van hun bewoners, helaas was voor 6 daarvan geen plaats. Na overleg met de diverse instanties werd besloten het be­zoekersaantal te verhogen naar 30, wat is gelukt. Hiervan komen er 13 uit Surhuis­terveen, 10 uit Buitenpost terwijl de reste­rende 7 pupillen nog bij de ouders thuis wonen.

 

Dit had wel consequenties voor het dag­verblijf: er moest verbouwd worden. Van de kantoorruimte werd een gedeelte be­stemd voor een groepje van 4 bezoekers. Inmiddels vorderden de besprekingen voor het nieuwe dagverblijf in Surhuisterveen. Het opstellen van het programma van eisen, was gezien de krappe geldmiddelen en de eis om een kwalitatief hoogwaardig gebouw te krijgen, geen eenvoudige zaak en heeft daardoor nogal wat tijd gekost.

 

De aan­meldingen voor het dagverblijf gaan ge­staag door, op de wachtlijst van het dag­verblijf in Drogeham staan momenteel 10 personen die ook voor dagopvang in aan­merking willen komen. Helaas is in Droge­ham geen mogelijkheid om hen op te van­gen, zij moeten wachten tot het dagverblijf in Surhuisterveen klaar is. Gelukkig heb­ben de meesten van deze toekomstige be­zoekers tijdelijk een dagopvang gevonden bij de andere dagverblijven. Doordat men voor deze opvang dan naar een dagverblijf gaat dat buiten hun regio valt, is niet te ontkomen aan verhoogde reiskosten door de grotere afstanden.

 

In Surhuisterveen en directe omgeving zullen zeer waarschijnlijk ook mensen, die nu nog een ander dagver­blijf bezoeken, aanspraak maken voor de opvang in het nieuwe dagverblijf. Het nieuwe gebouw met zijn 48 plaatsen is dan bij de start direct al vol. De 48 bezoekers worden dan opgevangen in 6 verschillende groepen. Voor verdere opvang is dan geen plaats meer, en die verzoeken zullen zeker komen. Vandaar dat het bestuur, in overleg met het Provinciaal bureau Friesland van CRM en het Maatschappelijk welzijn Geestelijk Gehandicapten in Friesland, mede ook door de bouw van een gezinsvervangend tehuis in Bergum, heeft gemeend een verzoek in te moeten dienen voor handhaving van de tijdelijke voorziening in Drogeham.

 

Wachtlijst

Het nieuwe dagverblijf is ontworpen door Architecten bureau Sipma te Heerenveen en zal worden gebouwd door bouwbedrijf Jorritsma uit Drachten en Bolsward.

 

Zoals gezegd is gekozen voor Surhuisterveen als vestigingsplaats omdat dit dorp centraal ligt in het verzorgingsgebied. Dat wil echter nog niet zeggen dat er ook veel bezoekers uit de naburige gemeente Grootegast zullen worden toegelaten. Wel hoopt men op dit punt enige soepelheid te kunnen betrachten voor waar het grensgevallen betreft.

 

Volgens de heer L. van Gorkom uit Drachten, voorzit­ter van de Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland Oost, is het van groot belang dat de tijdelijke voorziening te Drogeham niet verdwijnt. “Drogeham is een waarborg voor dagop­vang”, zo stelde hij tijdens een gistermiddag gehouden persbijeenkomst. “We willen voorkomen dat door het gereedkomen van het gezinsvervangend tehuis, te Bergum de­zelfde problemen ontstaan, die zich voor­deden toen dat in Buitenpost gereed kwam. Voor zes gehandicapten was er toen in eer­ste instantie geen plaats. Doordat er minder plaatsen vrijkomen in speciale werkplaatsen en ook de WSW een aflopende zaak is, komt er nog een nieuwe categorie bezoekers voor de dagverblijven bij. Qua opnamevorm horen zij niet thuis in een dagverblijf, maar zij hebben er wel recht op”, aldus de heer Van Gorkom, die van mening zei te zijn dat het algemene voorzieningen pakket in Friesland nog niet voldoende is voor de toekomst. Het is dan ook niet mogelijk de bestaande dagverblijven uit te breiden. In Surhuisterveen kunnen 48 personen wor­den geplaatst. Volgens het bestuur van de stichting is dit toch wel het absolute maximale aantal. Liever had men dit aantal wat lager gezien, maar gelet op de grote be­hoefte (wachtlijst) is besloten een dagverblijf te bouwen waar 48 bezoekers terecht kunnen. Bij het Ministerie is inmiddels een verzoek ingediend de tijdelijke opvang te Drogeham te handhaven. In de loop van dit jaar verwacht men de uitslag op dit verzoek.

 

Voor Surhuisterveen zal het huidige personeelsbestand worden uitgebreid met vier pedagogische medewerkers. Er zullen in Surhuisterveen gaan werken: elf pedagogische medewerkers, een huishoudelijke kracht en een hoofdleider. De totale ex­ploitatiekosten van het nieuwe dagverblijf zullen bijna een miljoen gulden per jaar gaan bedragen.

 

Modern gebouw

Zoals op bijgaande tekening is te zien, wordt het nieuwe dagverblijf voor ouderen een modem gebouw met ondermeer een lokaal voor handenarbeid, een gymnastieklokaal en een lokaal voor muziek. Daarnaast zijn er rustkamers, behandelkamers, zes activiteitenruimten en een keuken waar als therapie één dag in de week door de bezoekers wordt gewerkt.

 

De aanbesteding van de bouw heeft eind vorig jaar plaatsgevonden en de verwachting is dat nog deze week de eerste paal de grond in gaat. Als alles meezit, zal het gebouw in oktober al worden opgeleverd en kan het nog dit jaar in gebruik worden genomen.

 

De heer A. Zandstra, de hoofdleider te Drogeham, is van mening dat vrijwel alle wensen in het nieuwe gebouw zijn gerealiseerd. De heer P. Siegersma, wethouder van de gemeente Achtkarspelen en vice-voorzitter van de Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland Oost, stelde gistermiddag bijzonder blij te zijn het nieuwe gebouw in deze tijd te kunnen realiseren. “Het is geweldig belangrijk voor de regio en we zijn dan ook dankbaar dat het ons is gelukt”.

 

Functioneren van het dagverblijf

Het dagverblijf stelt zich ten doel de sociale redzaamheid en integratie van gehandicapten in de samenleving te bevorderen en te behouden. Het dagverblijf probeert door middel van het op methodische wijze bieden van sociale en pe­dagogische vorming deze doelstelling na te streven, dit aangepast aan de aard van handicap en de leeftijd van de gehandicapte.

 

Om deze opdracht te kunnen uitvoeren heb je goed geschoolde leiding nodig voor de verzorging van de verschillende lesonderdelen. Voor de uitvoering van het programma maak je gebuik van diaseries over maatschappelijke situaties, ook gebruikt de leiding vaak dia’s bij de godsdienstlessen. Verder vermeld het rooster: handenarbeid, fysiotherapie, zwemmen, muziek, hygiëne, persoonlijke verzorging en keukenactiviteiten om vertrouwt te raken met huishoudelijke beslom­meringen. Verder wordt gewerkt met ont­wikkelingsmateriaal en wordt geoefend in lezen, schrijven en rekenen.

 

De gezelligheid wordt niet vergeten want met elkaar praten, koffie- en theedrinken en spelletjes doen zijn dagelijks terugkerende bezigheden. Om dit totale gebeuren te begeleiden, heeft het dagverblijf een opname- en begeleidingsteam, bestaande uit een arts, orthopedagoge, maatschappelijk werkster en de hoofdleider.
(februari 1982)

Met enige ruggesteun van hoofdleider A. Zandstra, heeft mevrouw Anna Veenstra (65) uit Surhuisterveen gistermiddag de ‘eerste paal’ geheid voor het nieuwe dagverblijf voor geestelijk gehandicapten in die plaats. Zij deed dat in hoedanigheid van oudste bezoekster van het (tijdelijke) dagverblijf te Drogeham. Een belangrijke daad, want zij legde daarmee één van de grondslagen voor het 2,8 miljoen gulden kostend gebouwencomplex aan De Nachtegaal te Surhuisterveen. Daar zullen straks 48 geestelijk gehandicapte ouderen dagelijks terecht kunnen. Het nieuwe complex wordt gebouwd in op­dracht van de ‘Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Friesland­ Oost’. Deze stichting besloot tot nieuw­bouw over te gaan gezien de krappe huisvesting in Drogeham en de lange wachtlijst. Als eind dit jaar de nieuwbouw gereed komt, is het dagverblijf direct alweer voor honderd procent bezet (10-02-1982).

 

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook