icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Kortwoude massaal op de been tegen grenswijziging

19 sep 1983

uit: De Feanster van 22-09-1983


De voorzitter van Plaatselijk Belang Surhuizum, de heer H. Hofman,

voert het woord tijdens de inspraakronde van de commissie.

                                                                                   

Grote belangstelling voor commissievergadering

 

Kortwoude massaal op de been tegen grenswijzigingsplannen van gemeente

 

Surhuizum - ,,Wy binne en wy bliuwe Surhústers.” Niemand van de bewoners van Kortwoude staat achter de plannen van de gemeente Achtkarspelen om de grens tussen de dorpen Surhuizum en Surhuisterveen te verleggen. Daardoor komt een deel van Kortwoude, minimaal 11 en maximaal 46 inwoners, bij Surhuisterveen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid waren de buurtbewoners van Kortwoude wat dat betreft resoluut: ,,Net nei Surhústerfean, - foar gjin goud!” Ter ondersteuning van de bezwaren werden handtekeningen aangeboden aan de gemeentebestuurders en verschillende mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun visie te geven over de plannen.

De zaal waarin de commissievergaderingen doorgaans worden gehouden, bleek door de massale opkomst vanuit Kortwoude en Surhuizum te klein. Verlegging van de dorpsgrenzen is volgens het college noodzakelijk omdat Surhuisterveen de laatste jaren nogal in noordelijke richting is gegroeid, waardoor een deel van de bebouwing binnen het dorpsgebied van Surhuizum is komen te liggen.

 

Bovendien wil het college een eind maken aan de gevaarlijke verkeerssituatie op de Dellen. Omdat die weg pas halverwege tot de bebouwde kom kan van Surhuisterveen kan worden gerekend, mogen er ook geen snelheidsbeperkingen aan het verkeer worden gesteld. In plaats van 50 kilometer mag er 80 kilometer per uur worden gereden en dat leidt regelmatig tot gevaarlijke verkeerssituaties.

 

B en W hebben vier verschillende mogelijkheden aangedragen om de grens te wijzigen en daar konden de fractievoorzitters zich maandagavond over buigen. Voor het zover was, kregen eerst de ‘insprekers’ gelegenheid hun zegje te doen.

 

Verwijten

Voorzitter H. Hofman van de vereniging Plaatselijk verweet het College ,,in gebrek oan historysk besef” door voor te stellen een deel van Kortwoude over te hevelen naar Surhuisterveen. Bovendien zei hij dat de cijfers welke men heeft gegeven niet kloppen.

 

Surhuizum ervaart de plannen als een bedreiging voor de plaatselijke kerken, verenigingen en het schoolleven. Met name het leerlingental van de openbare school baart het dorp zorgen en omdat in de toekomst waarschijnlijk twee nieuwe leerlingen van Kortwoude komen, moet Surhuizum zuinig zijn op dat stukje dorpsgebied, aldus de heer Hofman. ,,Wêz wach op ús lytse doarp” besloot de plaatselijk belangvoorzitter zijn toespraak.

 

Buurtbewoners tegen

Namens de buurtbewoners van Kortwoude maakte als eerste de heer A. Voorhorst gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Hij vond het onjuist dat de betrokkenen vorige week in de krant moesten lezen wat Achtkarspelen van plan is. Bovendien ervaart men de plannen als

fataal voor de buurt. ,,Us buorskip rekket hielendal fuort” aldus de heer Voorhorst.

 

De heer H. van Schepen zei grote angst te hebben dat de agrarische belangen in de toekomst het onderspit moeten delven voor het industrieterrein van Surhuisterveen. Ook sprak hij over een aantasting van het karakter van de Kaleweg wanneer de bebouwing van Surhuisterveen verder in de richting van Kortwoude komt.

 

Het felst in zijn bewoordingen was de heer H. Sietsma. ,,De stukken zijn onzorgvuldig opgesteld” was hij van mening. Moedwillig heeft men informatie achtergehouden”. Hij doelde in dat verband op plannen van de N.A.M. om ter hoogte van Kortwoude proefboringen te verrichten en waarover door de gemeente volgens de heer Sietsma bewust niet is gesproken. ,,Iedereen is tegen dit waardeloze plan”, liet hij weten en ter ondersteuning wees hij op ‘n handtekeningenactie welke een score van honderd procent heeft opgeleverd.

 

Presentatie niet goed

De heer B. W. Dijkstra CDA) wees erop dat het probleem niet eenvoudig is en er zal ondermeer een oplossing moeten worden gevonden voor de gevaarlijke verkeerssituatie. ,,De inwoners van Kortwoude hebben de eerste informatie uit de krant gekregen en daardoor is onzekerheid en onrust ontstaan.” Een enquête onder de bewoners, door óf de gemeente óf Plaatselijk Belang, was volgens de heer Dijkstra voor de hand liggend geweest. Het komt nu niet in een gemakkelijke sfeer, de presentatie van het college is beslist niet goed geweest. Een misser” aldus de fractievoorzitter van het CDA.

 

Ook in de tweede instantie handhaafde de heer Dijkstra zijn kritiek op de gevolgde procedure. Ten aanzien van de plannen op zich zei hij voldoende vertrouwen in het college te hebben, hoewel rekening moet worden gehouden met de gevoelens van de bevolking.

 

Ook de heer R. Brandenburg (VVD) sprak van een onhoudbare situatie: Zowel ten aanzien van de verkeersveiligheid als wat betreft de mogelijkheden om het industrieterrein van Surhuisterveen uit te breiden, achtte hij grenswijziging noodzakelijk.

 

naar tweede kolom

In plaats van Kortwoude in tweeën te delen, is het misschien mogelijk de gehele buurt bij Surhuisterveen te voegen, was zijn mening.

 

,,Gevolgen vallen mee”

Voor de heer M. Jongsma (PvdA) kwam de discussie niet onverwacht. ,,De grenswijziging lijkt in verband met de verkeerssituatie onontkoombaar. De bebouwde kom begint bij Folkerts en de Huishoudschool en dat is een onhoudbare situatie.”

 

De heer Jongsma wees erop dat reeds op 24 juni vorig jaar de vereniging Plaatselijk Belang van Surhuizum bericht heeft gekregen over de plannen. Plaatselijk Belang heeft daarop gemeld tegen het voornemen te zijn. Dat alle inwoners van Kortwoude graag bij Surhuizum willen horen, is volgens hem niet juist: ,,Ik ken in elk geval één bedrijf dat Surhuisterveen op haar briefpapier heeft staan.”

 

De vrees voor het schoolleven in Surhuizum achtte hij evenmin terecht omdat ,,huidige bewoners van Kortwoude hun kinderen naar de openbare lagere school in Surhuisterveen sturen.” Bedreiging door het industrieterrein van Surhuisterveen berust volgens de heer Jongsma op een misverstand omdat de uitbreiding van het dorp achter Fred van der Werff en eventueel achter de vroegere Hubert-fabriek zal plaatsvinden.

 

De gevolgen zullen volgens hem voor Kortwoude best meevallen en het algemeen belang moet ondergeschikt gemaakt worden ,,aan het belang van sommigen”. ,,Het is het beste om als grens de Kaleweg aan te houden”, aldus de heer Jongsma. ,,Pas tijdens de raadsvergadering zullen we een definitief standpunt innemen.”

 

Kritiek

De heer P. Boersma (GPV) was het niet eens met de procedure welke door het college is gevolgd. De betrokkenen hebben hoofdzakelijk uit de krant de plannen kunnen lezen. ,,Het persbericht van de gemeente getuigt niet van een grote mate van wijsheid. We moeten heel voorzichtig zijn met het verleggen van grenzen, hoewel aan het snelle rijden op de Molenweg iets gedaan moet wonden.” Volgens de heer Boersma is het van belang dat de gemeente oog heeft voor historisch gegroeide grenzen. Hij adviseerde daarom de sloot ten noorden van de Dellen als dorps- grens aan te houden.

 

Ook de heren P. van der Veen (RPF-SGP) en M. van der Veen (FNP) voelden veel voor die suggestie. Laatstgenoemde wees erop dat een dorp als Surhuizum, met een groei van 70 inwoners in 18 jaar, alleen al vanwege het inwonertal Kortwoude niet mag verliezen. ,,It is spiele oer de hollen fan’e Koartwâldsters. Dat noasket ús min. In diel fan Koartwâld wurdt amputearre om in koekoeksbern te fuorjen. Der wurdt oanstien op anneksaasje fan in part fan Koartwâld.” Verwijten in de richting van Plaatselijk Belang Surhuizum achtte de heer Van der Veen ten onrechte. ,,It is ús ferantwurdlikheld. Wy hawwe Pleatslik Belang net te stjûren.”

 

Angst ten onrechte

Burgemeester drs. G. van Veenen was het daarentegen niet eens met de eenzijdige kritiek op het college. ,,Aan de andere kant wil ik wel toegeven dat het verstandig was geweest om in de brief aan Plaatselijk Belang te vragen het probleem ook met de bewoners te overleggen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. Wanneer verwijten in de richting van B en W worden gemaakt, vind ik dat minstens gedeelde verantwoordelijkheid.”

 

Het voorstel van P. Boersma, P. van der Veen en M. van der Veen om de sloot naast de Dellen als grens aan te nemen is volgens de heer Van Veenen ,,onverantwoord”, omdat dat het bord dat de bebouwde kom van Surhuisterveen aangeeft, te dicht bij de kruising komt te staan.

 

Evenals de heer Jongsma naar voren had gebracht, wees ook burgemeester Van Veenen erop dat iedereen vrij is een school of kerk te kiezen. ,,Natuurlijk moeten er bepaalde grenzen zijn, maar wij maken er geen gewetensnood of halszaak van.”

 

Evenmin is op korte termijn het gebied noodzakelijk voor de industrie van Surhuisterveen, antwoordde de heer Van Veenen met name aan de heer Dijkstra. De aanvraag van de NAM om een proefboring te mogen verrichten dateert reeds van 1980 “en heeft niets te maken met structurele werkgelegenheid.”

 

Hoewel burgemeester Van Veenen de toezegging deed het voorstel nog eens zorgvuldig te zullen wegen, is er volgens hem geen andere oplossing mogelijk. ,,Wij kunnen niet tot een andere conclusie komen, er worden minimale belangen mee geschaad.”
(19 september 1983)

De tribune liep maandag ‘vol’ met ontevreden Koartwâldsters.

 

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair